Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) Pharmaceuticals Üzletága által fenntartott https://www.baymedinfo.hu zárt orvosi portál (a továbbiakban: „Portál”) adatkezelési alapelveit ismertesse.

A Bayer kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Adatalanyok”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Bayer az Adatalanyok személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

A Bayer az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Adatalanyok személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

1. Az adatkezelés jogalapjai:

1.1. Az egészségügyi szakember adatalanyok (a továbbiakban: „Adatalanyok”) kifejezett hozzájárulása a felhasználói fiók létrehozásához, ezáltal megszerezve a jogosultságot a hozzáférésre a Portál tartalmához;

1.2. Adatkezelő jogos érdeke a jogszabály1 szerinti regisztrációs jogosultság ellenőrzésére: és a jogszabály1 szerinti jogosultság ellenőrzéséhez.

1A Portál olyan információkat tartalmaz, amelyek kizárólag egészségügyi szakembereknek (Gyftv. 3.§ 12.) szólnak, azok a vonatkozó jogszabály előírása (Gyftv. 12.§ (1) bekezdés) szerint laikusok felé nem kommunikálhatók, ezért szükséges a regisztrálók ellenőrzése;

1.3. Azegészségügyi szakember adatalanyok (a továbbiakban: „Adatalanyok”) kifejezett hozzájárulása hírlevél küldéséhez.

2. Mik az adatkezelés céljai?

2.1. Felhasználói fiók létrehozása

Azért, hogy Ön a Portált használhassa, szükséges hogy a regisztráció során felhasználói fiókot hozzon létre.

Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, szakterület.

2.2. Regisztrációs jogosultság ellenőrzése

Mivel az 1.2 pontban hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően a Portál tartalma kizárólag egészségügyi szakembereknek szól és laikusok felé nem kommunikálható, az Adatkezelő a regisztrációt követően – legkésőbb a regisztrációt követő három (3) munkanapon belül – ellenőrzi a megadott név és alapnyilvántartási szám/pecsétszám egyezését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által nyilvántartott adatbázis adataival.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, alapnyilvántartási szám/pecsétszám.

2.3. Pontszerző továbbképzések lebonyolítása, a továbbképzése(ke)n szerzett kreditpontok jóváírása a résztvevő javára

Amennyiben a Portálra bejelentkezett Adatalany a Portál „Továbbképzés” részében valamely tesztet sikerrel kitölt, annak érdekében, hogy az így szerzett kreditpontokat az Adatalany javára jóváírják, szükséges az Adatalany nevét, e-mail címét, alapnyilvántartási számát/pecsétszámát, az elvégzett továbbképzés azonosító adatait és a szerzett kreditpontokat a képzést lebonyolító adatfeldolgozó részére továbbítani.

Kezelt adatok köre: név, e-mail, alapnyilvántartási szám/pecsétszám, elvégzett képzés azonosító adatai, szerzett kreditpontok.

2.4. Hírlevél küldése

Amennyiben az Adatalany ezt a regisztráció alkalmával a check box bejelölésével kéri, hírlevelet küldünk az Adatalany által megadott e-mail címre (i) a Portálon megjelenő általános orvosi érdeklődésre számot tartó cikkekről, illetve (ii) az Adatalany szakterületét érintő cikkekről, továbbá az Adatkezelő által forgalmazott termékeket érintő fontos hírekről (pl. új indikáció, társadalombiztosítási támogatás változása, stb.). 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, szakterület.

Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amely az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak célok teljesüléséhez illetve a jogszabályi előírások betartásának biztosításához nem szükséges.

 

3. Jognyilatkozatok

Az Adatalany a regisztráció során a vonatkozó check boxok kipipálásával járul hozzá az egyes adatkezelési célokhoz.

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató azon részeinek megváltoztatására, amelyekhez nem köteles az Adatalanyok hozzájárulását kérni. Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a változásról az Adatalanyokat.

4. Mennyi ideig kezeljük az adatokat?

4.1. Amennyiben az Adatalany regisztrál, de a regisztrációt nem erősíti meg, úgy a fiókot a megadott adatokkal együtt 14 napon belül Adatkezelő törli.

4.2. Amennyiben a regisztrációs jogosultság ellenőrzése során megállapítjuk, hogy az Adatalany által megadott adatok nem egyeznek meg az ÁEEK nyilvántartásában szereplő adatokkal, a regisztrációt az Adatalany által megadott e-mailcímre küldött értesítés mellett töröljük.

4.3. Egyéb esetekben az adatokat a felhasználói fiók Adatalany által történő törléséig, illetve az Adatalany törlésre irányuló kérelméig, ennek hiányában öt (5) évig tároljuk, azzal, hogy kreditpontszerző továbbképzésen történő részvétel esetén a törlési kérelmet a képzésen szerzett kreditpontok jóváírását követően tudjuk teljesíteni.

5. Adatfeldolgozókkal és adattovábbítással kapcsolatos információk

5.1. A Portál működtetésében az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt: 

Hírlevél kiküldése, szerzett kreditpontok összesítése, a Portál karbantartása, Adatkezelő utasításának megfelelő módosítása, adatbázis karbantartása:

JACSOMEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2151 Fót, Tarló utca 22; cégjegyzékszáma: 13-09-115233; adószáma: 14056097-2-13; képviseli: Szabó Lehel, ügyvezető; kapcsolat: +36-70-322-8436), mint a Rendszer fejlesztője, üzemeltetője és az adatbázis karbantartója.

A Portál tárhelyszolgáltatója a Bayer Business Services GmbH, Leverkusen

Képviselik: Daniel Hartert, Wilhelm Oehlschläger
Székhely: Düsseldorfer Str. 600, 51061 Köln
Telephely: Amtsgericht Köln HRB 49895
Tel.: +49-(0)214 / 30-1
Ust-Ident-Nummer: DE 813385817

Az adatfeldolgozók közös kapcsolattartója:

Név: Traunerné Bellus Gabriella
E-mail: info@baymedinfo.hu
Telefon: +36 1 487 4126

5.2. Adattovábbítás:

Adattovábbítás a kreditpontszerző továbbképzésekkel kapcsolatban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszéke részére történik, amely az adott kreditpontszerző továbbképzést akkreditáló orvosi egyetem megfelelő tanszéke részére továbbítja a megszerzett kreditpontokra és a kreditpontok jóváírásához szükséges információkra vonatkozó adatokat (név, e-mail, alapnyilvántartási szám/pecsétszám, képzés azonosító adatai, szerzett kreditpontok).

Az adattovábbítás jogalapját az alábbi jogszabályok képezik: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény; valamint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. Rendelet.

6. Személyes adatok biztonsága

Az Adatalanyok személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az adatkezelés során adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

7. Az Adatalanyok jogai

Az alábbi jogok illetik meg Adatalanyt:

7.1. Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi megadott elérhetőségén kérelmezhet:

E-mail cím a tájékoztatásra, törlésre, felhasználást korlátozására vonatkozó kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com

E-mail cím az adatok módosítására, helyesbítésére vonatkozó kérelmekhez: info@baymedinfo.hu

Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.

7.2. Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése kifogásolásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Adatalany jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;

7.3. Az adathordozás joga (az Adatalanynak — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni);

7.4. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Adatalany a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál ( 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Bayer jogellenesen kelezi, akkor választása szerint a Bayer székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

7.5. Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. 

8. A Tájékoztatóban bekövetkező módosítások

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató — adatkezelési célokat nem érintő — módosítására.

9. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az Adatalanynak kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni az Adatvédelmi tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő alábbi elérhetőségén keresztül érdeklődhet:

Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
E-mail cím az általános kérelmekhez: adatvedelem@bayer.com
E-mail cím az adatok módosításához: info@baymedinfo.hu

© Bayer Hungária Kft., Budapest
Utolsó frissítés dátuma: 2020. december 14.